Chương Trình Tết Đinh Dậu 2017 PL 2561

30 Tết - ngày 27 tháng 1 năm 2017, thầy Thích Minh Diệu về chùa

 • 8:00PM Hồng Danh Sám Hối
 • 9:00PM Pháp Thoại
 • 11:55PM Giao Thừa, cầu an đầu năm, hái lộc, trà đàm.

Mồng 1 Tết - ngày 28 tháng 1 năm 2017

 • 9:00AM Khai Kinh Dược Sư
 • 12:00PM Khai Kinh Cầu An
 • 8:00PM Khai Kinh Di Lặc

Mồng 2 Tết - ngày 29 tháng 1 năm 2017

 • 11:00AM Pháp Thoại
 • 12:00PM Khai Kinh Cầu An
 • 8:00PM Khai Kinh Dược Sư

Mồng 3 Tết - ngày 30 tháng 1 năm 2017

 • 12:00PM Khai Kinh Cầu An
 • 8:00PM Khai Kinh Dược Sư


Đại Lễ Thượng Nguyên Đinh Dậu 2017 PL 2561


Lễ Đặt Đá xây dựng chánh điện chùa Hải Đức, ngày 14 tháng 8 năm 2016

Chùa Hải Đức đã làm lễ đặt đá xây chánh điện. Quý vị Phật Tử muốn biết thêm chi tiết, hay đóng góp xin liên lạc:

 • Châu Ngọc - Email: chaungoc52@aol.com Phone: 904-885-5428
 • Nguyên Hạnh - Email: n.buong@yahoo.com Phone: 904-982-9299
 • Chủng Tường - Email: thaibinh7@hotmail.com Phone: 904-631-7401