Chương Trình Tụnh Kinh Pháp Hoa Ngày 3 & 4 tháng 5 năm 2017

 • Thứ tư, May 3, 2017 8:00PM: Khai Kinh Pháp Hoa (tụng quyển 1)
 • Thứ năm, May 4, 2017 8:00PM: Khai Kinh Pháp Hoa (tụng quyển 2)


Khóa tu Bát Quan Trai Ngày 5 & 6 tháng 5 năm 2017

Thứ sáu, ngày 5 tháng 5 năm 2017

 • 7.00 p.m: truyền giới Bát Quan Trai
 • 7.30 p.m – 8.15 p.m: sinh hoạt đại chúng
 • 8.30 p.m: tụng Kinh Pháp Hoa (quyển 3)
 • 10.00 p.m: chỉ tịnh

Thứ bảy, ngày 6 tháng 5 năm 2017

 • 5.30 a.m: thức chúng
 • 6.00 a.m: tọa thiền, trì tụng thần chú Lăng Nghiêm
 • 7.30 a.m: chấp tác
 • 8.00 a.m: điểm tâm
 • 9.15 a.m – 10.30 a.m: tụng Kinh Pháp Hoa (quyển 4)
 • 10.45 a.m – 11.30 a.m: pháp thoại
 • 12.00 p.m: quá đường, kinh hành niệm Phật
 • 1.00 p.m: chỉ tịnh
 • 2.00 p.m: thức chúng
 • 2.15 p.m – 3.30 p.m: tụng Kinh Pháp Hoa (quyển 5)
 • 3.45 p.m – 5.00 p.m: tụng Kinh Pháp Hoa (quyển 6)
 • 5.15 p.m – 6.30 p.m: tụng Kinh Pháp Hoa (quyển 7)
 • 6.40 p.m: cúng Mông Sơn Thí Thực
 • 7.00 p.m: xả giới Bát Quan Trai


Đại lễ Phật Đản Ngày 7 tháng 5 năm 2017

 • 9.00 a.m: Phật tử vân tập
 • 10.25 a.m: cung nghinh chư tôn đức quang lâm Bảo Điện
 • 10.30 a.m: Lễ tắm Phật
 • 11.00 a.m – 11.45 a.m: pháp thoại
 • 11.50 a.m: các cháu dâng hoa cúng dường Tam Bảo
 • 12.10 p.m: Khóa lễ tụng kinh Khánh Đản
 • 12.45 p.m: Đại chúng thọ trai
 • 2.30 p.m: cúng Mông Sơn Thí Thực và hoàn mãn


Khóa tu Bát Quan Trai Ngày 1 & 2 tháng 9 năm 2017

Đại lễ Vu Lan Ngày 3 tháng 9 năm 2017


Đại Lễ Thượng Nguyên Đinh Dậu 2017 PL 2561


Lễ Đặt Đá xây dựng chánh điện chùa Hải Đức, ngày 14 tháng 8 năm 2016

Chùa Hải Đức đã làm lễ đặt đá xây chánh điện. Quý vị Phật Tử muốn biết thêm chi tiết, hay đóng góp xin liên lạc:

 • Châu Ngọc - Email: chaungoc52@aol.com Phone: 904-885-5428
 • Nguyên Hạnh - Email: n.buong@yahoo.com Phone: 904-982-9299
 • Chủng Tường - Email: thaibinh7@hotmail.com Phone: 904-631-7401