Chương Trình Tụng Kinh Pháp Hoa Ngày 3 & 4 tháng 5 năm 2017 do Thượng Tọa Thích Thánh Trí phụ trách.

 • Thứ tư, May 3, 2017 8:00PM: Khai Kinh Pháp Hoa (tụng quyển 1)
 • Thứ năm, May 4, 2017 8:00PM: Khai Kinh Pháp Hoa (tụng quyển 2)


Khóa tu Bát Quan Trai Ngày 5 & 6 tháng 5 năm 2017 do Thượng Tọa Thích Thánh Trí phụ trách.

Thứ sáu, ngày 5 tháng 5 năm 2017

 • 7.00 p.m: truyền giới Bát Quan Trai
 • 7.30 p.m – 8.15 p.m: sinh hoạt đại chúng
 • 8.30 p.m: tụng Kinh Pháp Hoa (quyển 3)
 • 10.00 p.m: chỉ tịnh

Thứ bảy, ngày 6 tháng 5 năm 2017

 • 5.30 a.m: thức chúng
 • 6.00 a.m: tọa thiền, trì tụng thần chú Lăng Nghiêm
 • 7.30 a.m: chấp tác
 • 8.00 a.m: điểm tâm
 • 9.15 a.m – 10.30 a.m: tụng Kinh Pháp Hoa (quyển 4)
 • 10.45 a.m – 11.30 a.m: pháp thoại
 • 12.00 p.m: quá đường, kinh hành niệm Phật
 • 1.00 p.m: chỉ tịnh
 • 2.00 p.m: thức chúng
 • 2.15 p.m – 3.30 p.m: tụng Kinh Pháp Hoa (quyển 5)
 • 3.45 p.m – 5.00 p.m: tụng Kinh Pháp Hoa (quyển 6)
 • 5.15 p.m – 6.30 p.m: tụng Kinh Pháp Hoa (quyển 7)
 • 6.40 p.m: cúng Mông Sơn Thí Thực
 • 7.00 p.m: xả giới Bát Quan Trai


Đại lễ Phật Đản Ngày 7 tháng 5 năm 2017 do Thượng Tọa Thích Thánh Trí phụ trách.

 • 9.00 a.m: Phật tử vân tập
 • 10.25 a.m: cung nghinh chư tôn đức quang lâm Bảo Điện
 • 10.30 a.m: Lễ tắm Phật
 • 11.00 a.m – 11.45 a.m: pháp thoại
 • 11.50 a.m: các cháu dâng hoa cúng dường Tam Bảo
 • 12.10 p.m: Khóa lễ tụng kinh Khánh Đản
 • 12.45 p.m: Đại chúng thọ trai
 • 2.30 p.m: cúng Mông Sơn Thí Thực và hoàn mãn


Khóa tu Bát Quan Trai Ngày 1 & 2 tháng 9 năm 2017 do Thượng Tọa Thích Thánh Trí phụ trách.

Đại lễ Vu Lan Ngày 3 tháng 9 năm 2017 do Thượng Tọa Thích Thánh Trí phụ trách.


Đại Lễ Thượng Nguyên Đinh Dậu 2017 PL 2561


Lễ Đặt Đá xây dựng chánh điện chùa Hải Đức, ngày 14 tháng 8 năm 2016

Chùa Hải Đức đã làm lễ đặt đá xây chánh điện. Quý vị Phật Tử muốn biết thêm chi tiết, hay đóng góp xin liên lạc:

 • Châu Ngọc - Email: chaungoc52@aol.com Phone: 904-885-5428
 • Nguyên Hạnh - Email: n.buong@yahoo.com Phone: 904-982-9299
 • Chủng Tường - Email: thaibinh7@hotmail.com Phone: 904-631-7401